تاريخچه المپيادهاي جهاني شطرنج

خانه

     
 

اواخر مهر ماه سال جاري (1383) سي و ششمين المپياد جهاني شطرنج در کشور اسپانيا گشايش مي يابد. بي گمان بازيهاي المپياد که بصورت تيمي برگزار مي شود پرشور ترين رويداد جهان شطرنج به شمار مي رود و نگاهي به تاريخچه اين رويداد جالب توجه آنچنان لذت بخش و جذاب است که پرداختن به آن را ضروري مي نمايد و حيف است که دوستداران و شيفتگان پيکار انديشه ها را از آن بي خبر گذاشت. خصوصاً هستند قهرمانان و بازيکنان بيشماري که جستجوگر نتايج مبارزه همتايان خود در گذشته هاي دور و نزديک مي باشند. در اين سلسله مطالب دفتر المپياد را از اولين دوره آن ورق مي زنيم و در سالهايي که نام ايران در ميان تيم هاي شرکت به چشم مي خورد به تفصيل سخن خواهيم گفت ، يادي خواهيم داشت از اعضاي تيم به همراه نتايج مبارزه آنها در مقابل حريفان .

مسابقه المپياد جهان شطرنج برمي گردد به سال 1927 يعني سه سال بعد از تأسيس فدراسيون جهاني. بازيهاي المپياد كه بصورت تيمي برگزار مي شود به استثناي چهار دوره اول كه گاهي بصورت متوالي و گاهي هر دو سال يكبار انجام مي شد از سال 1931 به بعد بطور مرتب يك سال در ميان برگزار شد مگر در زمان جنگ دوم جهاني

 

اولين دوره: لندن 1927

اولين دوره بازيهاي المپياد در سال 1927 در لندن گشايش يافت در اين دوره از مسابقات که فقط در گروه مردان برگزار شد 16 تيم حضور داشتند که به شيوه دوره اي و در يک گروه به مبارزه پرداختند . و در پايان تيم مجارستان با 40 امتياز مقام اول را احراز نمود. رتبه هاي بعدي را دانمارک با 38.5 و انگلستان با 36.5 امتياز به دست آوردند در ميان قهرمانان سرشناس حاضر در مسابقات به نامهايي چون مارکوزي از مجارستان ، گرونفلد از اتريش و ايوه از هلند بر مي خوريم.

امتياز 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
40 3.5 3.5 2.5 3 3.5 1.5 3 4 1.5 3 3 3 1.5 2.5 1 * مجارستان 1
38.5 4 2 3.5 3 3 2.5 2 1 2.5 1.5 2.5 3.5 2 2.5 * 3 دانمارک 2
36.5 3 3 2 2.5 2.5 3.5 2 3.5 3 1.5 2.5 1.5 3 * 1.5 1.5 انگلستان 3
35 2.5 2 3.5 1 2 4 3.5 2 1.5 2.5 2 3 * 1 2 2.5 هلند 4
34.5 4 3.5 3 2.5 4 1 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 * 1 2.5 0.5 1 چکسلواکي 5
34 3 2.5 3 2.5 2.5 3 2.5 2.5 3 2 * 1.5 2 1.5 1.5 1 آلمان 6
34 3 1.5 3.5 3 2.5 2.5 1.5 3 1.5 * 2 2.5 1.5 2.5 2.5 1 اتريش 7
32 3 3.5 3.5 2 1.5 2.5 1.5 2 * 2.5 1 1.5 2.5 1 1.5 2.5 سوئيس 8
30 3 2 3 3.5 1.5 3 2.5 * 2 1 1.5 1.5 2 0.5 3 0 يوگسلاوي 9
28.5 2 3 3 2 2.5 1 * 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 0.5 2 2 1 ايتاليا 10
28 2.5 1.5 3 4 1.5 * 3 1 1.5 1.5 1 3 0 0.5 1.5 2.5 سوئد 11
27 3.5 3 2 1.5 * 2.5 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 0 2 1.5 1 0.5 آرژانتين 12
24.5 3 3 1 * 2.5 0 2 0.5 2 1 1.5 1.5 3 1.5 1 1 فرانسه 13
21.5 3.5 2.5 * 3 2 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 2 0.5 1.5 فنلاند 14
21.5 2 * 1.5 1 1 2.5 1 2 0.5 2.5 1.5 0.5 2 1 2 0.5 بلژيک 15
14.5 * 2 0.5 1 0.5 1.5 2 1 1 1 1 0 1.5 1 0 0.5 اسپانيا 16

 

لندن 1927

لاهه 1928

هامبورگ 1930

پراگ 1931

فولك استون 1933

ورشو 1935

استكهلم 1937

بوينس آيرس 1939

دوبروونيک 1950

هلسينکي 1952

آمستردام 1954

مسکو 1956

مونیخ 1958

مايورکا 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

دومين دوره: لاهه 1928

درسال 1928 شهر لاهه ( هلند) شاهد دومين دوره بازيها بود. تعداد تيم ها به رقم 17 افزايش يافته بود كه باز هم در يك گروه و به روش دوره اي انجام شد و تيم قدرتمند مجارستان با 44 امتياز مقمم قهرماني را تكرار كرد.در حاليكه تيم امريكا كه در دوره اول حضور نداشت با 5/39 امتياز دوم شد مقام سوم را تيم لهستان با 37 امتياز كسب نمود. سرشناس ترين بازيكنان حاضر در اين دوره عبارت بودند از كارشدان امريكايي و فرايد من از لهستان.

امتياز 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تيم رتبه
44 4 3.5 3 2.5 2 3 2.5 3.5 3 3 2.5 1.5 3.5 2 3 1.5 * مجارستان 1
39.5 3 3 2 2 2.5 2 3 3 3 1.5 2 2 3.5 3.5 1 * 2.5 آمريکا 2
37 4 2.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2 3 2.5 3 1 2 1.5 * 3 1 لهستان 3
36.5 3.5 1.5 3 3.5 3 1 3 3 2 2 1 2 3 * 2.5 0.5 2 اتريش 4
34 3 2 2.5 3 2.5 4 3 1.5 3 3 1 1.5 * 1 2 0.5 0.5 دانمارک 5
34 4 1.5 2.5 2 2 2.5 1.5 1.5 2 1 1.5 * 2.5 2 3 2 2.5 سوئيس 6
34 4 4 2.5 1 2 1.5 2 1.5 1 1.5 * 2.5 3 3 1 2 1.5 چکسلواکي 7
33.5 2 3 1.5 3 3 3 1.5 1.5 1.5 * 2.5 3 1 2 1.5 2.5 1 آرژانتين 8
31.5 3 3 2.5 3 1 1 2.5 2 * 2.5 3 2 1 2 1 1 1 آلمان 9
31.5 3 3.5 2 1.5 1.5 1.5 2 * 2 2.5 2.5 2.5 2.5 1 2 1 0.5 هلند 10
31 2.5 3 2.5 2.5 2 2 * 2 1.5 2.5 2 2.5 1 1 1.5 1 1.5 فرانسه 11
31 3 1.5 1.5 3 2 * 2 2.5 3 1 2.5 1.5 0 3 1.5 2 1 بلژيک 12
31 3.5 1 1.5 3 * 2 2 2.5 3 1 2 2 1.5 1 1.5 1.5 2 سوئد 13
30 3 3.5 3.5 * 1 1 1.5 2.5 1 1 3 2 1 0.5 2 2 1.5 لتوني 14
26.5 1.5 1.5 * 0.5 2.5 2.5 1.5 2 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1 2 2 1 ايتاليا 15
25.5 3.5 * 2.5 0.5 3 2.5 1 0.5 1 1 0 2.5 2 2.5 1.5 1 0.5 روماني 16
13.5 * 0.5 2.5 1 0.5 1 1.5 1 1 2 0 0 1 0.5 0 1 0 اسپانيا 17