شطرنج قهرمانی زنان آسيا

 13 تا 22 آذر ، بيروت،  لبنان

11th Asia Chess Championship For Women
Beirut, Lebanon , December 3rd-12th,  2004

نتايج بازيکنان ايران
 

Iranian Players Results


خانه - سايت رسمي مسابقات
 

يازدهمين دوره مسابقات شطرنج قهرماني زنان آسيا از 14 آذر (4 دسامبر) در بيروت پايتخت لبنان آغاز شده و تا 21 آذر (11 دسامبر) ادامه خواهد داشت. 18 شطرنجباز از کشورهاي چين، هند، ترکمنستان، قزاقستان، لبنان و ايران در اين رقابتها حضور دارند. آتوسا پورکاشيان (2217) و شيرين نوابي (2107) نمايندگان ايران در رقابتهاي قهرماني آسيا به ترتيب شماره هاي 11 و 16 جدول را در اختيار دارند. ويجايلاکشمي از هند با ريتينگ2411 شانس اول قهرماني محسوب مي شود. بازيها در 9 دور برگزار خواهد شد.

 

 
11. WIM - Atousa Pourkashiyan (2217)
Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opponent Wang Omrani Karavade Mouradian Myalikgulyewa Vijayalakashmi   Ovezova Meenakshi
Country CHN LIB IND LIB TKM IND   TKM IND
Rating WGM-2392 - WIM-2307 WIM-2119 WFM-2119 IM-2411   WFM-2170 WGM-2307
Result 0 1 0 0 1 0 0.5 0.5 0
Points 0 1 1 1 2 2 2.5 3 3


 

 

16. WFM - Shirin Navabi (2107)
Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opponent Jue Vijayalakashmi Omrani Jalloul Zigangirova Karavade   Myalikgulyewa Ovezova
Country CHN IND LIB LIB KAZ IND   TKM TKM
Rating 2300 IM-2411 - - WIM-2330 WIM-2307   WFM-2119 WFM-2170
Result 0 0 1 1 0.5 0 0.5 0 1
Points 0 0 1 2 2.5 2.5 3 3 4